Blodhemn (1998)

Group Selection: 6/18/2017 – 6/24/2017

Theme: Summer 2017: Enslaved

Artist: Enslaved

Release Date: 6/1/1998

Runtime: 39:37

Label: Osmose

Track Listing:

1). Audhumia: Birth of the Worlds – 1:11
2). I lenker til Ragnarok – 5:38
3). Urtical Gods – 3:19
4). Ansuz Astral – 4:54
5). Nidingaslakt – 3:22
6). Eit auga til Mimir – 4:24
7). Blodhemn – 5:32
8). Brisinghamen – 3:30
9) Suttungs mjod/Perkulator – 7:47

Lyrics:

1). Audhumia: Birth of the Worlds

Instrumental

2). I lenker til Ragnarok

Eiteren drypp, jorda skakar
Eg vrir meg i smerte, lenka til berget

Eg er din angst, eg er din pine.
Tema meg du freista, du fanga meg i garn.
Eg let meg ikkje rokka, eg er kaos
Eg er din skam.

Eg er din øvste visdoms bror,
Og din fiende til din døyande dag.

Bunden eg er, men eg ler av deg.
Tru ikkje eg er til for å tena deg.

Eg er av ei verd du aldri (i ditt liv) kan skjøna,
for eg er vondskap, eg er urkraft.

Ein dag skal me møtast på Vigridsletta.
Ein dag er eg fri for lenker og eiter.
Den dagen vil du skjøna kvifor eg blei til,
kvifor latteren gjallar i natta.
Den dagen skal me kjempa vår siste kamp,
Og ta kvarandre av dage.
“…Sola svartnar, jord sig i hav
på himmelen bleiknar bjarte stjerner
Røyken velatr fra veldige bål
Høgt leikar flammen
mot himmelen sjøl…”

[English translation: IN CHAINS UNTILL RAGNAROK]

The ether is dripping, the earth is quaking
I am writhing with agony, chained to the mountain

I am your fear, I am your torment
You attemped to tame me, you caught me in nets
I will not be budged, I am chaos, I am your shame

I am your highest wisdom, and your enemy
’til your dying day

Bound I am, but I am laughting at you
Do not believe that I am here to serve you

I am from a world you can not comprehend
‘Cause I am Evil I am the Primal Force

One day we shall meet at the fields of Vigrid
One we I shall be free of chains and ether
That day you will understand
The purpose of my excistance
Why the laughter is roaring in the night
That day we will fight our last battle
End end eachothers days

“The sun turns black, ground slides into the sun
Brave stars are fading in the sky
Smoke rises from great fires
The flame plays up high
Against heaven itself”

3). Urtical Gods

Activate the aggression that exposes the
Hidden,
Denying the existance pf praying to
Illusions
Seek gnosis in the forbidden
Drink from the wates of knowledge
And see what lies you breathe

Absorb the vital spark of deities false
And ressurect the true gods
To whom strength and wisdom is the key
And not the lectures of folly
Annoint your sould with pleasure
Apposed to mummifications through impotence

The truth is unconscious, asleep
Waiting to be summoned, to be worshipped
A neglected phallos, banished from thought
A weapon overseen by the creator
But cherished by those of the path
Unlock the beast
Transform

AHDISDAAATAAATWAABUT

4). Ansuz Astral

ANSUZ, ANSUZ!
– Skipet la frå kai
Aldri vil ho vende att;
ho er trygg i stjernenatt

WUNJO, WUNJO!
– Reisa har vërt lang
Han som søv kjem draumen til;
tek han dit han draume vil

Vidare frå tanken;
fri frå kjød
Ingen svar, ingen sirkel
Evig fødsel, evig død

“…Eg tok og eg fekk
Eg fall, flaug og gjekk
Det vart mørkt og eg såg
Djupt ned, kor det tyste rår…”

Me vandra fritt og langt
Lyset kom, og synet svann
Husa er tomme, og himmelen raud;
Skipet legg frå kai

————————————————-
English translation:

ANSUZ, ANSUZ!
The ship left for the sea
Never will she return
She is safe in the starry night

WUNJO, WUNJO!
The journey’s been long
The dream comes to the sleeping
Brings him where he longs to dream

Further from thought,
free from the flesh
No answers, no circles
eternal birth, eternal death

“…I took and received
I fell, flew and walked
It was dark and I saw
Deep below, where silence roars…”

We wandered far and freely
The light came, and the sight faded
The houses are abandoned, and the sky is red
The ship is leaving for the sea

5). Nidingaslakt

Horna gjallar, vinden bles
Trommer dundrar, vinden bles
Med spjut og boge meter til strid
Me går i bresjen brødre gjennom blod.
Med von om ëre i galskapens namn
Me vert aldri slegn sjøl om me fell

Me reiser ei til Folkvang til,
vanedronnings famn, våre fedre skal
me møta om me fell i dag.
Me flytar ei frå var lagnad sjølv
om vinden ikkje bles vår vei.
Til valfaders hall brødre.

Med heva spjut i Odins namn.
Me skal heva krus i Odins namn
Nidingar skal falla for våre føtter.
Dei treng ikkje be om sollyse dagar.
Ingen hugsar ein trëll uten herre
Slegne vert dei når dei fell.

Me hevar våpen for vår tru
Me slaktar marken for vår tru
Ingen nåde me viser
for dei som snudde ryggen til.
Døy skal dei som freista
å mura brunnen inn.
Dei som for med løgn og svik
Gje oss styrke, gje oss mot
Me skal sigra, brødre gjennom blod.

——————————————————
English translation:

Horns are resounding, the winds are howling
Drums are pounding, the winds are howling
With spear and bow we go into battle
We are making a stand, brothers in blood
With hope for honour in the name of madness
We will never be defeated, even if we fall

We are not going to Folkvang,
Into the arms of the Vanir Queen,
We shall our fathers if we fall today
We will not flee from our destiny,
even though the winds aren’t blowing our way
Brothers, to Valfaders hall

With spear raised in the name of Oden
We shall raise mugs in the name of Oden
Cowards shall fall at our feet
They do not have to pray for sun filled days
No one remembers a slave without a master
Defeated they are when they fall

We raise weapons for our faith
We slaughter the fields for our faith
We have no mercy for those
Who turned their backs
Those who attemmp to close the well
Shall die
Those who lied and betrayed shall die
Give us strenght , give us courage
We will prevail
Brothers in blood

6). Eit auga til Mimir

Utgards mørke, langt der ute
Eg kjem ikkje inn, eit offer du krev?
Eit offfer eg krev, ingen lovnad eg gjev
Eg kan gje deg styrke, eg kan gje deg dauden
Du seier du kan ta meg av dage.
Men utan meg er heller ikkje du
Skapar av svakhet, meg kan du ikkje truga.
Lær deg å sjå med det retta auga.
Du dunkle, du freistar å få meg i kne,
du taler i gåter, og får meg vred.
Med vrede, du veike, du ingenting får.
Din visdom eg krev for at du skal forstå
Du vil eg skal lida, og endå til dõy.
Du gløymer mi makt, at du er min trëll.
Ditt opphav du gløymer. Du prisar bedrag
Di verd er ei faginning, ingen heilhet, ingen svar
Orden eg skaper, men du motstrebar meg
Du talar med klõrt, kva er det du krev.
Eg krev eit offer, eg krev at du blør.
Du våga å trosse dei eldste, som bar deg fram

“Utgards mørke langt der ute, eit offer vart krevd,
eit offer dei fekk. Eit sinn vart styrka, men
lekam gjekk tapt, Klok vert den som veit å våga”

“Han ofra sitt auge, for at fjan skulle sjå
Han blødde for dei som til slutt lot han rå.
Men ingen lovnad ei ga ham, det vart ingen fred.
Dei skal framleis kjempa, til jorda sig ned”

——————————————————–
English translation:

The darkness of Utgard, far out there
I can not enter, are you demanding sacrifice ?
I demand a sacrifice, no promise I will give
I can provide you with strength , I can give you death
You say you can end my days
But without my existence , would you not be
Creator of weakness, me you can not threaten
Learn how to see with the right eye
Obscure One, you attempt to get me on my knees
You speak through riddles, and call forth my wrath
With wrath, weakling, nothing is achieved
I demand your wisdom, to make you understand
You want me to suffer, and even to die
You are forgetting my power, you are but my slave
Your source of origin you’re forgetting, your praising deceit
Your world is an illusion; no wholeness, no answer
Order I create, but your opposing me
Your speaking with a cunning tongue, what are your demands
I am demanding a sacrifice, I demand to see you bleed
You have dared to oppose the Ancient Ones that brought you into existence

The darkness of Utgard, a sacrifice was demanded, a sacrifice they received
A mind was strengthened, but the flesh was lost
He who dares becomes wise

“He gave his eye to see
He bled for those who let him rule at last
But no promises they gave him, no peace became
They shall still be fighting ’til the earth sinks”

7). Blodhemn

Du drap min son, hemn eg svergar
Du øydela min veg, og fred med mitt folk
Du sverta mitt namn, dei trudde deg

Du trudde min lagnad var spott og spe
Du trudde eg med mitt banesår døydde
Du trudde eg aldri skulle reisa meg

Du trudde lyset var din ven,
at du av det var komen
Du trudde alle ville lystra deg
og gløyme valfaders gåver

Du gløymde din far sine vise ord
om svik, lagnad og død.
Du gløymde di plikt
som ein kjempande mann
og drap din bror i sveven.

Du trudde tid lækjar sår
at mitt folk skulle tilgje og be.
Du gløymde meg og mi heilage plikt,
eg skal drepa deg i vrede.

Blodhemn eg svergar,
Blodhemn har eg alltid sverga.

———————————————-
English translation:

You killed my son, I am swearing revenge
You destroyed my path, and truce with my people
You blackened my name, they believed you

You saw my destiny as mockery
You was me dying with my fatal wound
You thought I would never rise

You thought the light was your friend,
That you sprung from it
You thought everyone would obey your words
And forget the gifts of Valfather.

You forgot your father’s wise words
of betrayal, destiny and death
You forgot your duty as a man of strife,
and killed your brother sleeping

You thought time would heal the wounds,
that my people would forgive and pray
You forgot about me and my holy duty
I will kill you with anger

Vengeance in blood I swear
Vengeance in blood I have always sworn

8). Brisinghamen

Einsam ho gret, den vakraste av alle
Fanga og låst i ei sorg ingen skjøner

Gleden forsvann langt, langt der ute.
Ei brennande lyst, en ingen håp.
Ho lengtar heim, men finn ingen veg.
Ein sorgfull lagnad gøymt bak eit smil.

Mardol du fagre for fred du blei ofra
Du solgte din lekam, men fann ingen trøyst.
Det som glimrar gjer ikkje fred for deg

Gern du ga deg hen, og slokka mangt
eit begjær. Men, framleis drypp
det om natta gull frå dine auge.

Frøya, od skal du finna når alt er forbi
då skal du bli sluppen fri.
Inntil den dag finn du inga trøyst.
Sjøl ikkje i glitrande Brisinghamen.

————————————————-
English translation:

In solitude she cries, the most beautiful of them all
Captured and locked in a sorrow no one can conceive
Joy vanished far out there
Burning desire, but no hope
She longs for home, bu tcan not find a way
A dismal destiny hidden behind a smile

Mardol, you glorious, sacrificed for peace you were
You sold your flesh, but found no comfort
That which glitters does not bring you peace

Gern you devoted yourself
and consumed many desire.
But, still in the night,
gold is dripping from your eyes.

Fråya, Od you shall find when everything ends
Then you shall be set free
Untill that day you shall find no comfort
Not even in the shining Brisinghamen

9) Suttungs mjod/Perkulator

[104]
Jotungubben eg fann
er no attende komen
der få ting eg teiande fekk
med mange ord
eg mykje til gagn
vann meg i Suttungs salar

[105]
Gunnlòd meg gav på gullstolen
drykk av den dyre mjød
vesal løn let eg ho få
ho gav meg trygt si tru,
ho gav meg heile sin hug

[106]
Rata-Tonni rudde meg veg
gardt grjot ho gnog
over og under var jotunvegar,
då gjekk det på livet laust

[107]
Det vene eg vann, eg vel hev n¢ti
lite den vise vantar
med di Odrere no opp er komen
midt i Midgards fjeim

[108]
Uvisst å vita om eg endå var
komen or Jotungarden ut, om ikkje
Gunnlòd, det gode kvendet, hadde
vorti min sële ven

[109]
Andre dagen av gjekk rimtussa
til å spørje råd av råd av Hår
i Håvahalli; etter Bolverk dei spurde,
om han var berga hjå gudom,
eller Suttung hadde slegi han ned

[110]
Ein eid då svor
Odin på ringen,
kven kan hans trygdemål tru?
Suttung han sveik for (skalde) drykken,
og Gunnlòd sårt han grøtte

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s